Foto Nieuws - bijzonder momenten bij Postzegelclub Tiel

HULDIGING JUBILARISSEN en AFSCHEID BESTUURSLEDEN

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april 2019 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.Dit jaar waren het de heer A. Langelaar voor diens 50-jarig jubileum. Helaas kon hij vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.
Er waren deze keer vier leden die 40 jaar lid zijn, t.w. (v.l.n.r.) de heren P (Piet) van Ingen, G.J.D. (Hans) van Sijll, G.J. (Gerrit) de Krieger en A.P.H. (Antoon) Romijn). Zij ontvangen de traditionele oorkonde.

Daarnaast waren er drie bestuursleden die hun bestuursfunctie om verschillende redenen beëindigden, en wel (v.l.n.r.) mevrouw
M.A. (Riet) Wieman – leider rondzendverkeer-, de heer B.C. (Ben) van Oort – ruim 22 jaar voorzitter- en mevrouw J.C.Jacqueline) Schoots – ledenadministratie.Ook deze aftredende bestuursleden werden in het zonnetje gezet met lovende woorden en dank voor hun jarenlange inzet en trouwe werkzaamheden, daarbij uiteraard ook een passend geschenk.

Allen werden daarnaast ook fraai in de bloemen gezet.

foto’s en tekst:: JdL


"Collectie Jan Kers" geschonken aan Regionaal Archief Rivierenland.

In 2003 schonk ons lid Jan Kers een grote hoeveelheid filatelistisch materiaal bestaande uit postzegels, stempelafdrukken, poststukken, etc. aan onze vereniging. Jan Kers was vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van een poststuk en daarmee in de route die het had afgelegd, de wijze waarop dat gegaan was en hoe dat proces werkte. Jan Kers beschikte ook over grote kennis van en materiaal over de streekhistorie van het Gelders Rivierengebied. Het geschonken materiaal bevatte ook daarover veel bijpassend ander materiaal zoals ansichtkaarten met aantekeningen, krantenartikelen, schema’s, correspondentie en toelichtende door hemzelf geschreven teksten.

Het geschonken materiaal was niet alleen zeer omvangrijk maar ook ongeordend. Onze vereniging is er, vooral door veel inzet van enkele vrijwilligers, in geslaagd het materiaal te ordenen en systematisch toegankelijk te maken in een collectie van dertig ringbanden.
Deze “Collectie Jan Kers, Postgeschiedenis van Tiel en Omgeving” is vanaf oktober 2007 deel geweest van onze verenigingsbibliotheek en was daarmee toegankelijk voor onze leden.

In verband met het steeds kleiner worden van de verenging en daarmee van het aantal keren dat het materiaal nog geraadpleegd wordt, heeft het bestuur besloten deze collectie aan te bieden aan het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel. Aangezien de collectie niet alleen filatelistische geschiedenis omvat maar een brede streek-historische waarde heeft die daar ver boven uit gaat, heeft het RAR dit aanbod graag geaccepteerd.

Hiermee is voor lange termijn zorgvuldige bewaring en instandhouding van de collectie gewaarborgd en is de collectie ook voor een zeer groot publiek toegankelijk gemaakt.

Op 11 december 2018 heeft de formele overdracht plaats gevonden met de ondertekening van de “Overeenkomst van Schenking” door Mevrouw E. (Ella) Kok – Majewska, directeur/streekarchivaris van het RAR en de heer B.C. (Ben) van Oort, voorzitter van de Philatelistenclub Tiel.

(c) foto en tekst: JdL.


Jubilarissen gehuldigd


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 april 2018 van de Philatelistenclub Tiel werden drie jubilarissen gehuldigd. Op de foto v.l.n.r. de heer Ron Stap (25 jaar), de heer Wim Veerman (40 jaar) en de heer Daan Renshof (25 jaar). Voor alle drie een welverdiende oorkonde en een mooie bos bloemen.

een nieuw bestuur!

In de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2017 werden drie nieuwe bestuursleden gekozen. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte. Op deze foto het complete bestuur, met v.l.n.r. mevr. M.A. (Riet) Wieman (rondzendverkeer), mevr. J.A. (Jacqueline) Schoots (ledenadministratie), mevr. J. (José) van Leeuwen (penningmeester), dhr. M.J. (Marco) de Haan (o.a. coördinator mededelingenblad), dhr. B.C. (Ben) van Oort (voorzitter) en dhr. H. (Henk) van Dintel (secretaris).

afscheid penningmeester

In de ledenvergadering van 18 mei 2017 werd afscheid genomen van de heer A. (Arrie) Rombout die vanaf 15 maart 2012 bestuurslid was. Eerst in de functie van secretaris en sedert drie jaar tevens ook als penningmeester.

ERE-LIDMAATSCHAP voor Ben van Oort

ere-lidmaatschap

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2017 werd de heer B.C. (Ben) van Oort ter gelegenheid van het feit dat hij 20 jaar voorzitter van de vereniging is door de ledenvergadering benoemd tot ERELID van de vereniging.

jubilarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2017 werd de heer H.J.H. (Herry) Indenbosch gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.
De heer H. Daal was 40 jaar lid maar kon op de vergadering niet aanwezig zijn.

afscheid familie Van Dodeweerd

Tijdens de clubavond van 21 april 2016 werd afscheid genomen van de heer en mevrouw Henny en Jan Dodeweerd, die als vrijwilligers van de AVGN gedurende vele jaren als gastvrouw en gastheer op onze clubavonden optraden en ons op voortreffelijke wijze van consumpties etc. voorzagen. Hun service en gastvrijheid was steeds een belangrijke bijdrage aan het welslagen van de maandelijkse clubavonden.

jubilarissen

Twee leden van de Philatelistenclub Tiel zijn dit jaar 50 jaar lid van de vereniging en twee andere leden vierden hun 25-jarig jubileum.. Op de clubavond van 17 maart 2016 werden zij gehuldigd. De jubilarissen zijn (v.l.n.r.) de heer D. (Dik) van Wamel, en mevrouw J. (Coby) de Waard (beiden 50 jaar lid) en de heer R. (Reinier) Westerlaken (25 jaar lid). De heer A.C. Pellicaan is ook 25 jaar lid. Deze laatste kon niet op de avond aanwezig zijn en ontbreekt dus op de foto.


Drie leden van de Philatelistenclub Tiel zijn in 2015 50 jaar lid van de vereniging. Op de clubavond van 21 mei 2015 stond hun huldiging op het programma. De jubilarissen zijn (v.l.n.r.) de heren M (Giel) Stap, A.J.W. (Ton) Rutten en J. (Joop) Schoots. Deze laatste kon niet op de avond aanwezig zijn en ontbreekt dus op de foto.


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2010 van de Philatelistenclub Tiel werden een drietal jubilarissen gehuldigd. De heren C.J. Schroer (links) en I.H. Verweij (rechts) zijn 40 jaar lid en mevrouw A.C. Stehouwer-Oosterlee is 25 jaar lid. Dus een welverdiende oorkonde en bloemen.

Twee bestuursleden treden na jarenlange dienst afIn de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2010 nam de heer J. van Poppel (bovenste foto) na vele jaren afscheid als penningmeester en de heer P. van Ingen (onderste foto) als veilingmeester. Beiden ontvingen vanzelfsprekend een passend cadeau en een bloemstuk als dank voor hun inzet.

BLOEMEN!

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2009 werd ons Lid van Verdienste, de heer W.P. (Wim) Fase (links op de foto) gehuldigd omdat hij 40 jaar lid van de Philatelistenclub Tiel is. Voorzitter Van Oort biedt de toepasselijke oorkonde en bloemen aan.


Op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2009 trad de heer B. (Bob) Visser (links op de foto) na twaalf jaar af als secretaris. Bob Visser was niet alleen secretaris, hij was ook vice-voorzitter en verzorgde jarenlang het Mededelingenblad, maakte daarvoor 80 puzzels, beheerde de bibliotheek, was cursusleider BBF en organiseerde en presenteerde een aantal quiz- en puzzelavonden. Voorzitter Van Oort bedankt hem uitgebreid en biedt namens de vereniging een cadeau en bloemen aan.